مثل گلدان
که دلتنگِ نور است

مثل صحرا که دلتنگِ باران؛
آی دلتنگیِ من!
پس کی می آیی آقاجان؟