سلام حضرت موسی!
ما در اعماقِ نیلِ مشکلات غرق شده ایم..
بیا و عصا به دریا بزن
نجاتمان بده...