غروب‌ها آسمان کرکره را پایین می‌کشد
گوشه ای می رود
نیامدنت را زار زار می‌گرید...